شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640

هزینه هایی که تحقق یافته اند و قرار است در سال آتی پرداخت شوند را به دو گروه کلی می توان تفکیک نمود .

1 ) هزینه هایی که میزان مبلغ و زمان آن قطعی بوده که در این حالت به حساب بستانکاران خواهد رفت .

2 ) هزینه هایی که میزان مبلغ و زمان آن قطعی نبوده ، که در این حالت باید به حساب ذخایر منظور شوند .

قابل ذکر است که در سال آتی و در زمان تسویه بدهی مذکور ، از حساب های فوق باید تصفیه شوند …