شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640

✔️ذخیره سنوات مزایای پایان کار معاف از مالیات میباشد

💠اگر سنوات در پایان خدمت به کارگر پرداخت شود ثبت زیر زده می شود:

هزینه بازخرید سنوات/مرخصی خدمت (بد)
صندوق/بانک/سایر حساب های پرداختنی – آقا یا خانم … (بس)

💠 اگر ذخیره شود :

هزینه بازخرید سنوات خدمت (بد)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان (بس)

✔️ نکته: برای ذخیره صحیح فقط نباید یک سال آن را حساب کنید بلکه می بایست از زمان کارکرد کارکنان را محاسبه و اختلاف مانده
حساب و عدد جدید را ثبت بزنید یا بعبارت دیگر حساب را تعدیل کنید:

☑️ مثال : اگر مانده ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان تا پایان سال 89 شمسی 15.000 باشد
کل کارکرد هر کارگر را از بدو استخدام به روز محاسبه می کنیم ،سپس سنوات 1 روز آن را برطبق آخرین حقوقش محاسبه و ضربدر کارکردش می کنیم. وقتی همه کارگران محاسبه شدند کل ذخیره مزایای پایان خدمتشان محاسبه می شود.
فرض می کنیم می شود = 18.000 – 💠ثبت زیر را می زنیم:
هزینه بازخرید سنوات خدمت (مزایای پایان خدمت کارکنان) 3.000
ذخیره (سنوات خدمت) مزایای پایان خدمت کارکنان 3.000

▪️ در واقع نوعی تعدیل صورت می گیرد
دلیلش هم آن است که طبق قانون کارفرما می بایست بر طبق آخرین حقوق دریافتی (میانگین 3 ماه آخر) سنوات را محاسبه کند و در پایان سال کل سنوات را محاسبه (ازآغاز خدمت) و بعد مانده ذخیره را اصلاح کند.