شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640

دامنه کاربرد

استانداردهای 100 تا 700 ،در حسابرسی صورت های مالی کاربرد دارد. در این استاندارد، ملاحظات خاص در بکارگیری آن استانداردها در حسابرسی صورت های مالی تهیه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص مطرح می شود.

این استاندارد برای حسابرسی مجموعه کاملی از صورتهای مالی تهیه شده براساس یک ، ملاحظات خاص در 1 چارچوب با مقاصد خاص تدوین شده است. در حسابرسی یک صورت مالی یا عنصر، حساب یا قلم خاصی از یک صورت مالی مطرح می شود.

این استاندارد، الزامات سایر استانداردها را نفی نمی کند و به همه ملاحظات خاص مرتبط با شرایط کار حسابرسی اینگونه صورت های مالی، نمی پردازد.

تاریخ اجرا

این استاندارد برای حسابرسی صورت های مالی که دوره مالی آنها از 1/1/1391 و پس از آن شروع می شود، لازم الاجراست.

هدف

هدف حسابرس هنگام بکارگیری استانداردهای حسابرسی در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص، در نظر گرفتن مناسب ملاحظات خاص در رابطه با موارد زیر است:

الف. پذیرش کار؛

ب . برنامه ریزی و اجرای حسابرسی؛ و

پ . گزارشگری نسبت به صورتهای مالی.

تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات زیر با معانی مشخص شده برای آنها بکاررفته است:

الف. صورت های مالی با مقاصد خاص . صورت های مالی تهیه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص.

ب . چارچوب با مقاصد خاص . یک چارچوب گزارشگری مالی که برای رفع نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان خاص طراحی شده است.

منظور از “صورت های مالی” در این استاندارد، مجموعه کاملی از صورت های مالی با مقاصد خاص، شامل یادداشت های مربوط است. یادداشت های مربوط معمولاً شامل خلاصه اهم رویه های حسابداری و سایر اطلاعات توضیحی است. الزامات چارچوب گزارشگری مالی مربوط، شکل، محتوا و اجزای مجموعه کامل صورت های مالی را مشخص میکند.

الزامات

ملاحظات پذیرش کار

قابل قبول بودن چارچوب گزارشگری مالی

حسابرس باید مشخص کند آیا چارچوب گزارشگری مالی بکار رفته در تهیه صورت های مالی قابل قبول است یا خیر.

حسابرس در حسابرسی صورت های مالی با مقاصد خاص باید نسبت به موارد زیر شناخت کسب کند:

الف. هدف از تهیه صورتهای مالی؛

ب . استفاده کنندگان مورد نظر؛ و

پ . اقدامات صورت گرفته توسط مدیریت واحد تجاری به منظور تعیین قابل قبول بودن چارچوب گزارشگری مالی بکاررفته

در شرایط موجود.

ملاحظات برنامه ریزی و اجرای حسابرسی

براساس الزامات استاندارد 200 ،حسابرس باید کلیه استانداردهای حسابرسی مربوط به هر حسابرس باید در برنامه ریزی و اجرای حسابرسی 3 کار حسابرسی را رعایت کند.

صورت های مالی با مقاصد خاص مشخص کند که آیا بکارگیری استانداردهای حسابرسی باتوجه به شرایط کار، مستلزم ملاحظات خاص است یا خیر.

براساس الزامات استاندارد ، حسابرس باید درباره انتخاب و بکارگیری رویه های حسابرس باید در مورد صورتهای حسابداری توسط واحد تجاری، شناخت کسب کند.

مالی تهیه شده براساس مفاد یک قرارداد، نسبت به هرگونه تفاسیر عمده از مفاد قرارداد که توسط مدیریت در تهیه آن صورتهای مالی بکارگرفته شده است، شناخت کسب کند. یک تفسیر، زمانی عمده تلقی می شود که پذیرش یک تفسیر منطقی دیگر به جای آن، منجر به تفاوت بااهمیت در اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی گردد.

ملاحظات گزارشگری

حسابرس باید در گزارشگری نسبت به صورتهای مالی با مقاصد خاص، الزامات استاندارد را رعایت کند. نمونه هایی از گزارش حسابرس نسبت به صورت های مالی با مقاصد خاص، در پیوست این استاندارد ارائه شده است.

 

توصیف چارچوب گزارشگری مالی

بر اساس الزامات استاندارد حسابرس باید مناسب بودن نحوه اشاره یا توصیف در مواردی که چارچوب گزارشگری مالی مبنای تهیه صورتهای مالی را بررسی کند.

صورتهای مالی براساس مفاد یک قرارداد تهیه میشود، حسابرس باید ارزیابی کند که آیا صورتهای مالی هرگونه تفسیر عمده از مفاد قرارداد مبنای تهیه صورتهای مالی را به نحو مناسب توصیف میکند یا خیر.

استاندارد به شکل و محتوای گزارش حسابرس می پردازد.


در مورد گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی با مقاصدخاص:

گزارش حسابرس همچنین باید هدف تهیه صورتهای مالی با مقاصد خاص و، در صورت لزوم، استفاده کنندگان مورد نظر را توصیف کند، یا به یادداشت های توضیحی صورتهای مالی با مقاصد خاص که حاوی آن اطلاعات است، اشاره کند؛ و در صورتی که مدیریت واحد تجاری در تهیه این قبیل صورتهای مالی، حق انتخاب چارچوب گزارشگری مالی را داشته باشد، باید در توصیف مسئولیت مدیریت در قبال صورت های مالی به مسئولیت آن در ارتباط با قابل قبول بودن چارچوب گزارشگری مالی مورد استفاده در آن شرایط، نیز اشاره شود.

اطلاع رسانی به استفاده کنندگان درخصوص تهیه صورت های مالی براساس یک چارچوب با مقاصد خاص گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی با مقاصد خاص باید شامل یک بند “تأکید بر مطلب خاص” برای آگاهی استفاده کنندگان از گزارش حسابرس باشد مبنی بر اینکه صورت های مالی براساس یک چارچوب با مقاصد خاص تهیه شده و در نتیجه ممکن است برای مقاصد دیگر مناسب نباشد. حسابرس باید این بند را تحت یک عنوان مناسب در گزارش حسابرس درج کند.

توضیحات کاربردی

تعریف چارچوب با مقاصد خاص

نمونه هایی از چارچوب های با مقاصد خاص عبارت است از:

ضوابط مورد استفاده واحد تجاری برای تهیه اطلاعات مالی برای مقاصد مالیاتی؛ ضوابط گزارشگری مالی مقرر توسط مراجع

ذیصلاح قانونی؛ یا ضوابط گزارشگری مالی یک قرارداد، از قبیل قرارداد تسهیلات مالی یا کمک بلاعوض.

در برخی موارد ممکن است یک چارچوب با مقاصد خاص مبتنی بر استانداردهای حسابداری باشد اما تمام الزامات

استانداردهای حسابداری در چارچوب با مقاصد خاص رعایت نشده باشد. در چنین مواردی نباید در صورت های مالی تهیه

شده براساس چارچوب با مقاصد خاص، به رعایت استانداردهای حسابداری اشاره شود.

صورت های مالی باشد که یک واحد تجاری تهیه کرده است. در چنین شرایطی، ممکن است این صورتهای مالی، توسط استفاده

کنندگانی مورد استفاده قرار گیرد که آن چارچوب گزارشگری مالی برای آنها طراحی نشده است.

علی رغم توزیع گسترده صورتهای مالی در این شرایط، این صورتهای مالی از منظر استانداردهای حسابرسی همچنان به

عنوان صورت های مالی با مقاصد خاص تلقی میشود. برای جلوگیری از برداشت نادرست از اهداف تهیه صورت های مالی

الزامات کاربرد دارد.

ملاحظات پذیرش کار

قابل قبول بودن چارچوب گزارشگری مالی

در مورد صورت های مالی با مقاصد خاص، نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان مورد نظر، عامل کلیدی در تعیین قابل قبول

بودن چارچوب گزارشگری مالی بکار رفته در تهیه صورتهای مالی است.

یک چارچوب گزارشگری مالی مربوط ممکن است شامل ضوابط گزارشگری مالی تدوین شده توسط یک مرجع رسمی تدوین

کننده ضوابط تهیه صورت های مالی با مقاصدخاص باشد. در این مورد، اگر مرجع یاد شده، یک فرآیند سازمان یافته و شفاف،

شامل بحث و بررسی نظرات ذینفعان مربوط، را دنبال کند، آن ضوابط برای مقاصد مورد نظر، قابل پذیرش خواهد بود. در

برخی قوانین یا مقررات ممکن است چارچوب گزارشگری مالی خاصی برای تهیه صورتهای مالی با مقاصد خاص تعیین

شود. برای مثال، قانون گذار ممکن است در راستای رعایت الزامات موردنظر، ضوابطی را برای گزارشگری مالی

تعیین کند. در نبود نشانه هایی بر خلاف آن، چنین فرض میشود که این قبیل چارچوب های گزارشگری مالی برای تهیه

صورت های مالی با مقاصد خاص واحدهای تجاری مربوط، قابل پذیرش است.

در مواردی که بکارگیری استانداردهای گزارشگری مالی اشاره شده مستلزم رعایت الزامات قانونی یا مقرراتی خاصی باشد،

حسابرس باید انطباق این الزامات با استانداردهای گزارشگری مالی را بررسی کند و در صورت وجود تناقض، حسابرس باید

با مدیریت واحد تجاری درخصوص ماهیت الزامات اضافی مذاکره کند و در موارد زیربا مدیریت به توافق برسد:

الف. آیا الزامات اضافی را می توان از طریق افشا، رعایت کرد یا خیر، یا

ب . آیا با توجه به الزامات اضافی مزبور میتوان توصیف چارچوب گزارشگری مالی مربوط در صورت های مالی را تغییر

داد یا خیر.

اگر هیچ یک از اقدامات ذکر شده را نتوان انجام داد، حسابرس باید تعیین کند که آیا ضروری است یا خیر. تعدیل اظهارنظر

طبق استاندارد ملاحظات برنامه ریزی و اجرای حسابرسی

بر اساس استاندارد ،حسابرس باید (الف) الزامات اخلاقی مربوط، شامل الزامات مربوط به استقلال در کار حسابرسی

صورت های مالی، و (ب) همه استانداردهای حسابرسی مرتبط با کار حسابرسی را رعایت کند. براساس استاندارد همچنین

حسابرس باید تمام الزامات استانداردها را رعایت کند، مگر اینکه یک استاندارد یا برخی از الزامات آن در شرایط موجود، مربوط

نباشد. در شرایط استثنایی، حسابرس ممکن است به این نتیجه برسد که برای دستیابی به هدف یک یا چند الزام یک استاندارد،

اجرای روش های حسابرسی جایگزین به جای انجام آن الزام (الزامات) ضروری است.

بکارگیری برخی از الزامات استانداردهای حسابرسی در حسابرسی صورتهای مالی با مقاصد خاص ممکن است مستلزم توجه

خاص حسابرس باشد. برای مثال، براساس ، قضاوت درباره موضوعاتی که برای استفاده کنندگان صورت های مالی با

استاندارد اهمیت است، با در نظر گرفتن نیازهای اطلاعات مالی مشترک استفاده کنندگان به عنوان یک گروه، شکل میگیرد. با

این حال، در حسابرسی صورت های مالی با مقاصد خاص، این قضاوت ها با توجه خاص به نیازهای اطلاعات مالی استفاده

کنندگان مورد نظر، انجام می شود.

ارتباط با ارکان راهبری واحد تجاری طبق استانداردهای حسابرسی به رابطه بین آن ارکان و صورت های مالی مورد

رسیدگی و خصوصاً به مسئولیت ارکان راهبری در زمینه نظارت بر تهیه صورت های مالی بستگی دارد. در مورد صورتهای

مالی با مقاصد خاص، ممکن است ارکان راهبری واحد تجاری چنین مسئولیتی رزمانی که اطلاعات مالی صرفاً برای استفاده

مدیران اجرایی تهیه میشود. در این موارد، ممکن است ارتباط با ارکان راهبری واحد تجاری مصداق نداشته باشد به استثنای

زمانی که حسابرس، حسابرسی صورتهای مالی با مقاصد عمومی واحد تجاری را نیز به عهده داشته باشد یا برای مثال با ارکان

راهبری واحد تجاری توافق کرده باشد که آنها را از موضوعات مربوط شناسایی شده در حسابرسی صورتهای مالی با مقاصد

خاص مطلع سازد.

ملاحظات گزارشگری

اطلاع رسانی به استفاده کنندگان درخصوص تهیه صورت های مالی براساس یک چارچوب با مقاصد خاص

صورت های مالی با مقاصد خاص ممکن است برای مقاصدی غیر از مقاصد مورد نظر، مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال،

مراجع قانونی ممکن است واحدهای تجاری خاصی را به ارائه صورتهای مالی با مقاصد خاص به جای ارائه صورتهای مالی

با مقاصد عمومی، ملزم کنند. در چنین مواردی، حسابرس باید برای جلوگیری از گمراهی استفاده کنندگان گزارش

حسابرس، به آنها اطلاع دهد که صورت های مالی طبق یک چارچوب با مقاصد خاص تهیه شده است و از این رو ممکن است

برای مقاصد دیگر، مناسب نباشد.

محدودیت در توزیع یا استفاده از گزارش حسابرس

حسابرس علاوه بر اطلاع رسانی به استفاده کنندگان ،ممکن است مناسب بداند به این نکته نیز اشاره کند که گزارش حسابرس

صرفاً برای استفاده کنندگان خاص تهیه شده است. باتوجه به قوانین و مقررات، این امر ممکن است از طریق محدود کردن

توزیع یا استفاده از گزارش حسابرس صورت گیرد. در این شرایط، بند “تأکید بر مطلب خاص” اشاره شده را میتوان به منظور

شمول سایر موضوعات، مفصل تر بیان کرد، و در نتیجه عنوان آن را اصلاح نمود. نداشته باشند؛ برای نمونه،

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورت های مالی

مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق ضوابط گزارشگری مالی بخش … قرارداد مذکور، با هیئت مدیره شرکت است؛ این

مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونهای که این صورتها عاری

از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی

است. استانداردهای مزبور ایجاب میکند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونهای برنامه

ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی

است. انتخاب روش های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت صورت های مالی ناشی

از تقلب یا اشتباه، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور

طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری،

بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای

حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

اظهارنظر

به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق ضوابط گزارشگری مالی مندرج در بخش …

قرارداد یاد شده در بالا، تهیه شده است.

تأکید بر مطلب خاص

این موسسه بدون تعدیل اظهارنظر خود، توجه استفاده کنندگان را به یادداشت توضیحی … صورت های مالی که مبنای

حسابداری را توصیف کرده است، جلب میکند. صورتهای مالی شرکت نمونه با هدف رعایت ضوابط گزارشگری مالی

مندرج در بخش … قرارداد یاد شده دربالا، تهیه شده است. بنابراین، ممکن است استفاده از این صورتهای مالی برای سایر

مقاصد، مناسب نباشد. این گزارش صرفاً برای شرکت نمونه و بانک … (طرفین قرارداد) تهیه شده است و نباید بین اشخاص

دیگر توزیع شود یا توسط آنها مورد استفاده قرار گیرد.

[امضای حسابرس]

[تاریخ گزارش حسابرس]

[نشانی حسابرس- میتواند در سربرگ مؤسسه حسابرسی نیز درج شود]

گزارش حسابرس نسبت به صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای.

مفروضات:

• صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط مدیرعامل دستگاه اجرایی و ذیحساب طبق یک

چارچوب با مقاصد خاص تهیه شده است.

• توزیع و استفاده از گزارش محدود نشده است.

گزارش حسابرس مستقل

[مخاطب گزارش]

صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت نمونه به تاریخ 29 اسفند ماه 1×13 ،مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ 1 تیر ماه 2×13 و یادداشت های توضیحی 1 تا …. پیوست، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

صورت مالی یاد شده طبق ضوابط حسابداری تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است.

مسئولیت مدیرعامل دستگاه اجرایی و ذیحساب در قبال صورت مالی

مسئولیت تهیه صورت مالی یاد شده براساس ضوابط حسابداری تدوین شده توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی، با مدیرعامل

دستگاه اجرایی و ذیحساب است؛ این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورت مالی است

به گونه ای که این صورت عادی از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

گزارش حسابرس نسبت به صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای.

مفروضات:

• صورت وضعیت مالی ترکیبی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای توسط مدیرعامل دستگاه اجرایی و ذیحساب طبق یک

چارچوب با مقاصد خاص تهیه شده است.

• توزیع و استفاده از گزارش محدود نشده است.

گزارش حسابرس مستقل

[مخاطب گزارش]

صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت نمونه به تاریخ 29 اسفند ماه 1×13 ،مشتمل

بر عملیات متمم تا تاریخ 1 تیر ماه 2×13 و یادداشت های توضیحی 1 تا …. پیوست، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

صورت مالی یاد شده طبق ضوابط حسابداری تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است.

مسئولیت مدیرعامل دستگاه اجرایی و ذیحساب در قبال صورت مالی

مسئولیت تهیه صورت مالی یاد شده براساس ضوابط حسابداری تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، با مدیرعامل

دستگاه اجرایی و ذیحساب است؛ این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورت مالی است

به گونه ای که این صورت عادی از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی

است. استانداردهای مزبور ایجاب میکند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه

ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و سایر اطلاعات افشا شده در صورت مالی است.

انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت صورت مالی ناشی از تقلب

یا اشتباه، بستگی دارد.

برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی

مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی مرتبط با طرح، بررسی میشود. حسابرسی

همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده و ارزیابی

کلیت ارائه صورت مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت مالی، کافی و مناسب است.

اظهارنظر

به نظر این موسسه، صورت مالی یاد شده، وضعیت مالی ترکیبی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای شرکت نمونه را در

تاریخ 29 اسفند ماه 1×13 ،مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ 31 تیرماه 2×13 ،از تمام جنبه های با اهمیت، طبق ضوابط

حسابداری تشریح شده در یادداشت توضیحی …. صورت مالی، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تأکید بر مطلب خاص

این مؤسسه بدون تعدیل اظهارنظر خود، توجه استفاده کنندگان را به یادداشت توضیحی … صورت های مالی که مبنای

حسابداری را توصیف کرده است، جلب میکند. این صورت مالی برای مجمع عمومی دستگاه اجرایی تهیه شده و ممکن است

استفاده از آن برای سایر مقاصد، مناسب نباشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

[شکل و محتوای این بخش از گزارش حسابرس باتوجه به ماهیت دیگر مسئولیتهای گزارشگری حسابرس، متفاوت خواهد بود.]

[امضای حسابرس]

[تاریخ گزارش حسابرس]

[نشانی حسابرس- میتواند در سربرگ مؤسسه حسابرسی نیز درج شود]