شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640

این استاندارد باید با توجه به “مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری”مطالعه و بکار گرفته شود.

مقدمـه

هدف این استاندارد ملزم کردن واحدهای تجاری به انعکاس مشخص و بارز برخی عناصر عملکرد مالی است تا به درک استفاده کنندگان صـورتهای مـالی از عملکـرد مـالی واحـد تجاری طی یک دوره کمک کند و مبنایی جهت ارزیابی عملکرد مالی و جریانهـای نقـدی آتی برای آنها فراهم آورد.

تعاریف

اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخصزیر بکار رفته است:

• عملیات متوقف شده : یک بخش از واحد تجاری است که واگذار یا برکنار شده یا بـه عنـوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده است، و :

الف . بیانگر یک فعالیت تجاری یا حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است،

ب . قسمتی از یک برنامه هماهنگ برای واگذاری یا برکناری یک فعالیت تجاری یا حـوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است، و یا

ج . یک واحد فرعی است که صرفاً با قصد فروش مجدد خریداری شده است.

• عملیات در حال تداوم: کلیه عملیات واحد تجاری به استثنای عملیات متوقف شده.

• اقلام استثنایی: اقلامی با اهمیت است که منـشأ آن رویـدادها یـا معـاملاتی مـیباشـد کـه در چارچوب عملیات در حال تداوم شرکت واقـع مـیگـردد و بـه منظـور ارائــه تـصویری مطلوب، افشای جداگانه آنها، منفرداً یا در صورت تشابه نوع، در مجموع، به لحـاظ اسـتثنایی بودن ماهیت یا وقوع ضرورت مییابد.

• تعدیلات سنواتی: تعدیلاتی با اهمیت است که به سنوات قبل مربوط میشـود و از تغییـر در رویه حسابداری یا اصلاح اشتباه ناشی میگردد. تعدیلات سنواتی، اصـلاحات تکـرار شـونده معمول و تعدیل براوردهای انجام شده در سنوات قبل را شامل نمیشود.

• یک بخش از واحد تجاری: جزئی از عملیات و جریانهای نقدی واحد تجاری اسـت کـه از لحـاظ عملیاتی و اهداف گزارشگری مالی، به وضوح از سایر فعالیتهای واحد تجاری متمایز باشد.

اجزای عملکرد مالی

کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده باید در صورت سود و زیان یا صورت سود و زیان جامع منعکس شود. درآمدها و هزینه ها تنها در مواردی درصورت سود و زیان دوره انعکاس نمـییابـد که به موجب استانداردهای حسابداری مستقیماً به حقوق صاحبان سرمایه منظور میشود.

بخشهای متعدد فعالیتهای واحد تجاری دارای ویژگیهای بـارزی اسـت کـه از نظـر ثبـات، مخاطره و قابلیت پیشبینی باهم متفاوت است و این امر افشای جداگانه اجزای تشکیل دهنده عملکرد مالی را در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع ایجاب میکند. افشای جداگانه این اجزا با هدف تسهیل درک عملکرد مالی یک دوره و کمک به اسـتفاده کننـدگان صورتهای مالی به منظور تصمیم گیری در مورد میزان اتکا بـه نتـایج دوره هـای قبـل جهـت ارزیابی نتایج بالقوه دورههای آتی صورت میگیرد. بنابراین افشای جداگانه اجزای مـذکور، صرف نظر از ماهیت در صورتی ضرورت دارد که برای ارزیابی بعضی از جنبه های عملکـرد مالی حائز اهمیت باشد.

صورت سود و زیان جامع

صورت سود و زیان جامع به عنوان یک صورت مالی اساسی، باید کـل درآمـدها و هزینـه هـای شناسایی شده طی دوره را که قابـل انتـساب بـه صـاحبان سـرمایه اسـت، بـه تفکیـک اجـزای تشکیل دهنده آنها نشان دهد.

هدف از تهیه صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جـامع، ارائـه کلیـه درآمـدها و هزینه های شناسایی شده طی یک دوره مالی میباشد. تمرکز اصلی صورت سـود و زیـان دوره بردرآمدها و هزینه های عملیاتی است. درآمدها و هزینه ها تنها در مواردی در صورت سود و زیان منعکس نمیشود که به طور مشخص بـه موجـب اسـتانداردهای حـسابداری مستقیماً به حساب حقوق صاحبان سرمایه منظور شود. از آنجایی که جهـت تـصمیم گیـری اقتصادی استفاده کنندگان صورتهای مالی، آگاهی از کلیه جنبه های عملکـرد مـالی واحـد تجاری طی دوره ضرورت دارد، لازم است کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شـده طـی آن دوره مورد ملاحظه قرار گیرد. بدین لحاظ همانگونه که در مفاهیم نظری گزارشگری مالی مقـرر شده، تهیه و ارائـه یک صورت مالی اساسی جدید با عنوان ” صورت سود و زیان جـامع” لازم است تا میزان افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها و هزینه هـای مختلف دوره نشان داده شود.

صورت سود و زیان جامع به طرق زیر به اهداف گزارشگری مالی کمک میکند:

الف. ترکیب اطلاعات مربوط به جنبه عملیاتی عملکرد و مـوارد مـرتبط بـا آن بـا سـایر جنبه های عملکرد مالی واحد تجاری.

ب . ارائه اطلاعاتی که همراه با اطلاعات مندرج در سایر صورتهای مالی اساسی، بـرای ارزیابی بازده سرمایه گذاری در یک واحد تجاری مفید واقع شود.

صورت سود و زیان جامع باید موارد زیر را به ترتیب نشان دهد:

الف . سود یا زیان خالص دوره طبق صورت سود و زیان.

ب . سایر درآمدها و هزینه های شناسایی شده به تفکیک.

ج . تعدیلات سنواتی.

از آنجا که صورت سود و زیان جامع دربرگیرنده کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده، اعم از تحقق یافته و تحقق نیافته است، سود یا زیان خالص دوره مالی به عنوان اولین قلـم در صورت سود و زیان جامع انعکاس مییابد. این بدان معنی است که صورت سود و زیـان دوره، یکی از اقلام صورت سود و زیان جامع را به تفصیل نشان میدهد و سایر درآمـدها و هزینه های شناسایی شده، به طور جداگانه در صورت سود و زیان جامع انعکاس مییابد.

سایر درآمدها و هزینه های شناسایی شده شامل موارد زیر است:

الف. درآمدها و هزینههای تحقق نیافته ناشی از تغییرات ارزش داراییها و بـدهی هایی کـه اساساً به منظور قادر ساختن واحد تجاری به انجام عملیات به نحو مستمر نگهداری میشـود و به موجب استانداردهای حسابداری مربوط مستقیماً به حقـوق صاحبـان سرمایـه منظـور میشود (از قبیل درآمدهـا و هزینه های ناشی از تجـدیـد ارزیـابی داراییهای ثابت مشهود).

ب . درآمدها و هزینه هایی که طبق اسـتانداردهای حـسابداری بـه اسـتناد قـوانین آمـره مستقیماً در حقوق صاحبان سرمایه منظور میشود (از قبیل مابه التفاوتهای حاصـل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی موضوع ماده 136 قانون محاسبات عمومی).

موارد مندرج در ردیف های الف و ب ،سود یا زیان جـامع سـال را تـشکیل مـیدهـد.

تعدیلات سنواتی (مشتملبر آثار انباشته تغییر در رویه های حـسابداری و اصـلاح اشـتباه) حسب مورد از سود یا زیان جامع سال کسر یا به آن اضافه میشود تـا سـود یـا زیـان جـامع شناسایی شده در فاصله تاریخ صورتهای مالی دوره قبل و پایان دوره مالی جاری به دست آید.

نظر به اینکه صورت سود و زیان جامع دربرگیرنده کلیه درآمدها و هزینـه هـای شناسـایی شده طی دوره ازجمله درآمدها و هزینه هـای تحقـق نیافتـه اسـت، تحقـق بعـدی اقـلام اخیرالذکر منجر به گزارش مجدد آنها در صورت سود و زیان نمیشود. در نتیجـه، هرگـاه تغییری در ارزش یک دارایی ایجاد شود یا آن دارایی به فروش رسد، سود یا زیان گزارش شده معادل تفاوت ارزش جدید یا عواید فروش دارایی و آخرین مبلـغ دفتـری آن اسـت.

برای مثال درآمد تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی یک دارایی ثابت مشهود درصـورت سود و زیان جامع دوره تجدید ارزیابی انعکاس مییابد. تحقق تمام یـا بخـشی از درآمـد مزبور به هنگام فروش دارایی در دورههای بعدی، درآمد آن دوره محسوب نمیشود بلکـه مبین درآمدی است که قبلاً تا زمان تجدید ارزیابی شناسایی شده است.

هرگاه اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود یا زیان خالص دوره و تعـدیلات سـنواتی باشد، ارائـه صورت سود و زیان جامع ضرورتی ندارد. در چنین حالتی بایـد در یادداشـتی ذیـل صورت سود و زیان دوره، عدم لزوم ارائـه صورت سود و زیان جامع افشا شود.

در موارد مذکور سود یا زیان خالص دوره مندرج در صورت سود و زیان و نیز تعـدیلات سنواتی مندرج در گردش حساب سود (زیان) انباشته توأماً اطلاعات کافی در مـورد کـل درآمدها و هزینه های شناسایی شده طـی دوره ارائـه مـیدهـد. در چنـین حـالتی ارائــه یادداشتی ذیل صورت سود و زیان به شرح زیر کفایت میکند : ” از آنجا که اجزای سـود و زیان جامع محدود به سود (زیان) دوره و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیـان جامع ارائه نشده است”.

صورت سود و زیان

برای اینکه اطلاعات ارائه شده در صورت سود و زیان جهت تـصمیم گیری هـای اقتـصادی مفید واقع شود، باید اجزای صورت سود و زیان طبق استاندارد حـسابداری شمــاره 1 با عنوان نحوه ارائه صورتهای مالی نشان داده شود. ارائـه جداگانـه اقـلام اسـتثنایی و نتـایج مربوط به عملیات متوقف شده نیز ازجمله مواردی است که برمفیـد بودن اطلاعـات ارائـه شده می افزاید.

اقلام استثنایی

اقلام استثنایی باید در محاسبه سود یا زیان عملیات در حال تداوم منظور شـود. مبلـغ هـر قلـم استثنایی (منفرداً یا در صورت تشابه نوع، در مجموع) باید به طـور جداگانـه و ترجیحـاً در مـتن صورت سود و زیان تحت سرفصل درآمد یا هزینه مربوط منعکس گردد . اعم از اینکه انعکـاس این اقلام در متن صورت سود و زیان یا در یادداشتهای توضیحی صورت گیرد، ایـن اقـلام بایـد به عنوان اقلام استثنایی قابل تشخیص باشد و اینگونه تصریح گردد . شـرح مناسـبی در مـورد هر یک از اقلام استثنایی جهت درک ماهیت این اقلام ضروری است.

نمونه اقلامی که ممکن است در صورت با اهمیت بـودن، اسـتثنایی تلقـی شـود عبـارت است از:

الف. زیانهای ناشی از بلایای طبیعی،

ب . هزینه های اخراج دسته جمعی کارکنان شاغل در بخشهای فعال واحد تجاری،

ج . هزینه های تجدید سازمان،

د . به هزینه بردن داراییهای نامشهود خارج از فرایند استهلاک،

ه . زیان انتقال صنایع مزاحم به خارج از محدوده شهرها، طبق مقررات جاری،

و . کمکهای بلاعوض غیرسرمایه ای دریافتی و کمکهای بلاعوض پرداختی،

ز . سود یا زیان فروش داراییهای ثابت مشهود و سرمایه گذاریهای بلندمدت،

ح . هزینه های غیرمعمول مربوط به مطالبات مشکوکالوصول و کاهش ارزش موجـودی مواد و کالا،

ط . ذخیره های غیرمعمول برای زیانهای ناشی از پیمانهای بلندمدت،

ی . وجوه مازاد ناشی از حل و فصل ادعای خسارت از شرکتهای بیمه،

ک . هزینه های جذب نشده ناشی از عدم دستیابی به ظرفیت معمول (عملی) مورد انتظـار و ضایعات غیرعادی، و

ل . سود یا زیان ناشی از حل و فصل دعاوی برله یا علیه شرکت.

تغییر در براوردهای حسابداری

آثار تغییر در براوردهای حسابداری باید در تعیین سود یا زیان خالص دورهای منظور شـود کـه در آن، تغییر صورت گرفته است. بدیهی است چنانچه تغییر مزبور بر دوره های بعـدی نیـز اثـر گذارد، آثار چنین تغییری باید در تعیین سود یا زیان خالص دوره های بعدی منظور شود.

با توجه به ابهامات موجود در محیط اقتصادی، انجام براوردهای حسابداری و تجدیـدنظر در آنها برای تهیه صورتهای مالی امری اجتناب ناپذیر است. پیش بینی رویدادهای آتی و بـراورد اثرات آنها مستلزم اعمال قضاوت و تجدید نظر در این براوردها به هنگام وقوع رویـدادهای جدید، حصول تجربه بیشتر یا دستیابی به اطلاعات اضافی است. از آنجا که تغییر در براورد، حاصل اطلاعات جدید یا تحولات تازه است نباید با تجدید نظر در ارقام سالهای قبل بـه آن تأثیر قهقرایی داد. این اقلام باید در صورت سود و زیان سالی که نـسبت بـه آنهـا شـناخت صورت میگیرد منعکس و آثار آن در صورت با اهمیت بودن تشریح شـود. در عـین حـال، گاه تشخیص بین تغییر در رویه حسابداری و تغییر در براورد حسابداری ممکن است بـسیار مشکل باشد. در چنین حالتی، تغییر مورد نظر باید به عنوان تغییر در براورد حسابداری تلقـی و به گونه مناسبی افشا شود.

تغییر در براورد حسابداری ممکن است تنها بر دوره جاری تأثیر داشته باشد یا اینکـه دوره جاری و دوره های آتی را توأماً تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال تغییر در براورد مبلغ هزینه مطالبات مشکوک الوصول فوراً شناسایی میشود و تنها بر دوره جـاری تـأثیر مـیگـذارد، لیکن تغییر در عمر مفید براوردی یک دارایی بر هزینه استهلاک دوره جـاری و هریـک از دوره های آتی باقیمانده از عمر مفید دارایی تأثیر دارد. اثر تغییر مرتبط بـا دوره جـاری درهر دو حالت به عنوان درآمـد یـا هزینـه دوره جـاری و اثـر تغییـر در دوره هـای آتـی، در صورت وجود، در همان دوره ها شناسایی میشود.

آثار تغییر در براوردهای حسابداری باید تحت همان سرفصلهایی که قبلاً در صورت سود و زیان انعکاس مییافت طبقهبندی شود.

برای قابل مقایسه بودن صورتهای مالی دوره های مختلف، اثر تغییر در برآورد حـسابداری که قبلاً در محاسبه سود یا زیان عملیات در حال تداوم منظور شده اسـت، تحـت عنـوان همان قلم درآمد و هزینه منعکس میگردد.

ماهیت و مبلغ تغییر در براورد حسابداری که دارای اثر با اهمیتی در دوره جاری است یـا انتظـار می رود اثر با اهمیتی در دورههای بعد داشته باشد، باید افشا گردد. در صورتی که تعیـین مبلـغ تغییر عملی نباشد، موضوع باید در یادداشتهای توضیحی افشا شود.

تعدیلات سنواتی
تعدیلات سنواتی یعنی اقلام مربوط به سنوات قبل که در تعدیل مانده سود (زیان) انباشـته ابتدای دوره منظور میگردد، به اقلامی محدود میشود که از ” تغییر در رویه حـسابداری” و ” اصلاح اشتباه” ناشی گردد.

اثر تعدیلات سنواتی باید از طریق اصلاح مانده سود (زیان) انباشته ابتـدای دوره در صـورتهای مالی منعکس گردد. اقلام مقایسهای صورتهای مالی نیز باید ارائه مجدد شود، مگر آنکه این امـر عملی نباشد. در چنین شرایطی موضوع باید در یادداشتهای توضیحی افشا شود. همچنین میـزان و ماهیت اقلام تشکیلدهنده تعدیلات سـنواتی و دلایـل تـوجیهی تغییـر در رویـه حـسابداری و همچنین این امر که اقلام مقایسهای صورتهای مالی ارائه مجدد شده است (یا عملی نبودن ارائـه مجدد) باید در یادداشتهای توضیحی افشا گردد.

تغییر در رویه حسابداری

یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی قابل مقایسه بودن آن میباشد. برای نیل به ایـن خصوصیت، ثبات رویه در نحوه عمل حسابداری طی هر دوره مـالی و نیـز از یـک دوره مالی به دوره مالی بعد ضروری است. از این رو، نبایـد در رویـه هـای حـسابداری تغییـری صورت گیرد مگر اینکه به علت رجحان رویـه جدیـد بـر رویـه پیـشین، از نظـر ارائــه مطلوبتر صورتهای مالی واحد تجاری، تغییر در رویه حسابداری قابـل توجیـه باشـد یـا اینکه تغییر به موجب قوانین آمره یا استانداردهای حسابداری جدید، الزامی شود. یکـی از مشخصات تغییر در رویه حسابداری این است که این تغییر، حاصل گزینش بین دو یا چند روش حسابداری است. چنانچه معامله یا رویدادهایی که از نظـر ماهیـت بـا معـاملات و رویدادهای قبلی به روشنی متفاوت است، لزوم اتخاذ یک روش جدیـد یـا تعـدیل روش موجود را ایجاب کند، این اتخاذ یا تعدیل روش تغییر رویه حسابداری محسوب نمیشود.

چنانچه در رویه حسابداری تغییری صورت گیرد، ارقام مربوط بـه سـال جـاری، برمبنـای رویه جدید منعکس و ارقام مقایسهای سنوات قبل نیز برمبنای رویه جدیـد ارائــه مجـدد میشود. در این حالت، تعدیلات انباشته مربوط به سنوات قبل، به جهت اینکه هـیچ گونـه ارتباطی با نتایج عملکرد سال جاری نداشته است، نباید در تعیین سود یا زیان سال جـاری دخالت داده شود. تعدیلات مزبور باید از طریق ارائـه مجدد ارقام سالهای قبل به حـساب گرفته شود، درنتیجه، مانده سود (زیان) انباشته ابتدای دوره نیز بدین ترتیب تعدیل خواهـد شد. درصورت تهیه خلاصه چندین ساله وضعیت مالی و عملکرد مـالی، جهـت حـصول اطمینان از اینکه ارقام مربوط به سنوات قبل برمبنای یکنواخت نشان داده میشـود، ارقـام مزبـور معمولاً ارائـه مجدد خواهد شد. اگر به دلیل عملـی نبـودن، ارقـام خلاصـه هـای چندین ساله، جهت انعکاس تغییر در رویه حسابداری، ارائـه مجدد نشود، موضـوع افـشا میگردد. همچنین در صورت ارائـه مجدد، سالهایی را که مورد تجدیـد نظـر واقـع شـده است، باید مشخص کرد. تعدیلات انباشته ناشی از تغییر در رویه های حسابداری، همچنین به عنوان آخرین قلم در صورت سود و زیان جامع منعکس میشود تا اثـر ایـن تعـدیلات برای استفاده کنندگان مشخص گردد.

اصلاح اشتباه

ممکن است در دوره جاری اشتباهاتی مربوط به صورتهای مالی یک یـا چنـد دوره مـالی گذشته کشف گردد. این اشتباهات میتواند ازجمله، ناشی از موارد زیر باشد:

الف. اشتباهات ریاضی،

ب . اشتباه در بکارگیری رویه های حسابداری،

ج . تعبیر نادرست یا نادیده گرفتن واقعیتهای موجود در زمان تهیه صورتهای مالی،

د . تغییر از یک رویه غیر استاندارد حسابداری به یک رویه استاندارد حسابداری، و

ه . موارد تقلب.

اصلاح این اشتباهات در صورتی که با اهمیت نباشد، در سود یا زیان خالص دوره جـاری منظور میگردد.

در مواردی ممکن است صورتهای مالی منتشر شده یک یا چند دوره قبل شامل اشـتباهات با اهمیتی باشد که تصویر مطلوب را مخدوش و در نتیجه قابلیت اتکای صـورتهای مـالی مزبور را کاهش دهد. اصلاح چنین اشتباهاتی نباید از طریق منظـور کـردن آن در سـود و زیان سال جاری انجام گیرد، بلکه باید با ارائـه مجدد ارقام صورتهای مالی سال(های) قبل به چنین منظوری دست یافت. درنتیجه، مانده افتتاحیه سود (زیان) انباشته نیز بدین ترتیـب تعدیل خواهد شد. تعدیلات سنواتی ناشی از اصلاح اشتباهات همچنین به عنـوان آخـرین قلم در صورت سود و زیان جامع منعکس میشود.

براوردهای حسابداری ماهیتاً عبارت از تخمین هایی است که با کسب اطلاعات اضـافی در دوره های بعد ممکن است تغییر یابد. بنابراین اصلاح اشتباه را باید از ایـنگونـه تغییـرات تمیز داد. به گونه مشابه، سود یا زیانی را که پس از مـشخص شـدن پیامـد یـک پیـشامد احتمالی مورد شناخت قرار میگیرد و براورد دقیق آن قبلاً میسر نبـوده اسـت نمـیتـوان به عنوان اشتباه با اهمیت قلمداد کرد.

تغییرات حقوق صاحبان سرمایه

صورتهای مالی باید تغییرات حقوق صاحبان سرمایه را منعکس کند. بخـشی از ایـن تغییـرات در گـردش حساب سود و زیان انباشته مستقیماً در ذیل صورت سودو زیان دوره انعکاس مـییابـد. سـایرتغییـرات ازجمله گردش حساب اندوخته قانونی، حساب اندوخته اختیاری و حساب های مربوط بـه اقلامـی کـه طبـق استانداردهای حسابداری مستقیماًبه حقوق صاحبان سرمایه منظور میگردد و همچنین تغییرات ناشی از افزایش یا کاهش سرمایه باید در یادداشتهای توضیحی مربوط افشا شود. تغییرات حقوق صاحبان سرمایه و ساختار آن در زمره مهمترین اقلام اطلاعاتی مندرج در صورتهای مالی است و از اینرو باید بهگونهای مشخص منعکس شـود. بـه موجـب ایـن استاندارد تغییرات حقوق صاحبان سرمایه بـه شـرح زیـر در صـورتهای مـالی انعکـاس می یابد:

الف. باتوجه به اهمیت اطلاعات مندرج در حساب سـود (زیـان) انباشـته، گـردش ایـن حساب، متشکل از سود (زیان) دوره، سود (زیان) انباشـته ابتـدای دوره، تعـدیلات سنواتی، و هرگونه مبلغ انتقالی از سایر سرفصلهای حقوق صاحبان سرمایه (مجموعاً سود قابل تقسیم)، سود سهام پیشنهادی، مبالغ انتقـالی بـه اندوختـه هـای قـانونی و اختیاری (مجموعاً تخصیص سود)، بلافاصله زیر صورت سود و زیان دوره انعکاس می یابد.

ب . گردش حساب اندوخته قانونی و اندوخته های اختیاری تخصیص یافته از محل سود قابل تقسیم و همچنین گردش حسابهای مربوط به اقلامـی کـه طبـق اسـتانداردهای حسابداری مربوط، مستقیماً به حقوق صاحبان سرمایه منظور میشود (از قبیل مـازاد تجدید ارزیابی) در یادداشتهای توضیحی افشا میگردد.

ج . گردش سایر اقلام از قبیل حساب سرمایه و صرف سهام در یادداشـتهای توضـیحی افشا میگردد.

موارد خاصی وجود دارد که اقلامی با ماهیت درآمد یـا هزینـه را کـه قابـل انعکـاس در حساب سود و زیان دوره است طبق قوانین آمره باید مستقیماً به حـساب اندوختـه منظـور کرد. برای مثال، اساسنامه قانونی برخی از شرکتهای دولتی مقرر میدارد که سود حاصل از فروش داراییهای ثابت به حساب اندوخته سرمایه ای یا سایر اندوخته های غیر قابل تقـسیم منظور گردد.به منظور انعکاس اثرات کلیه این نوع اقـلام در صـورتهای عملکـرد مـالی، درآمد یا هزینه مربوط باید در صورت سود و زیان جامع منعکس شود.

تاریخ اجرا

الزامات این استاندارد در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تـاریخ 1/1/1380 و بعـد از آن شروع میشود، لازم الاجراست.

مطابقت با استانداردهای بین المللی حسابداری

با اجرای الزامات این استاندارد، مفاد استاندارد بین المللی حـسابداری شـماره 8 بـاعنوان سود یا زیان خالص دوره، اشتباهات با اهمیت و تغییرات در روی ههای حـسابداری نیـز رعایـت میشود.