شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640

1- بر اساس ماده ۲۵ قانون کار هیچ یک از طرفین به تنهایی نمی توانند قرارداد کار را فسخ نمایند .

2-چنانچه فسخ قرارداد کار از ناحیه کارفرما باشد ، کارگر حق دارد جهت احقاق حق در مراجع حل اختلاف طرح دعوی نماید .

3-چنانچه فسخ قرارداد کار از ناحیه کارگر باشد ، ترک کار تلقی میگردد و در صورت طرح شکایت کارگر از کارفرما در مراجع حل اختلاف ، کارگر مستحق بازگشت بکار نیست و صرفا محق به دریافت سنوات پایان کار به استناد دادنامه شماره ۷۲۵ الی ۷۲۶ مورخ ۹۶/۸/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود .

4-تشخیص ترک کار کارگر با مراجع حل اختلاف است.

5- چنانچه کارگر ترک کار نماید و به موجب آن خسارات مادی و معنوی به کارفرما وارد کرده باشد در صورت احراز ترک کار توسط مراجع حل اختلاف ، کارفرما می تواند جهت استیفای آن در مراجع دادگستری علیه کارگر طرح شکایت نماید و مراجع حل اختلاف در این موضوع ( خسارات ) صالح به رسیدگی نمی باشند .

6-بدیهی است کارگرانی که مبادرت به ترک کار می نمایند ، نظر به اینکه بیکاری آنان ارادی است بنابراین مستند به ماده ۲ قانون بیمه بیکاری ، مشمول برخورداری از مزایای حمایتی بیمه بیکاری نخواهند شد.