شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640

بر اساس ماده 54 قانون مالیات های مستقیم:

ماده54- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده(54 مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

اما در این خصوص یک استثنا وجود دارد، بر اساس تبصره 1 ماده 54 قانون مالیات های مستقیم:

تبصره1- در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره(9) ماده (53) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

پ.ن: اگر مستاجر یکی از ” وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب ‌اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی ” باشد، اجاره ایی که مستاجر در دفاتر خود ثبت نموده است ملاک محاسبه درامد اجاره برای مالک است حتی اگر رقم اجاره کمتر از 80 % ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد.