شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640

این استاندارد باید با توجه به “مقدمهای بر استانداردهای حسابداری” مطالعه و بکار گرفته شود.

هدف

هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری داراییهای نگهداری شده برای فروش و نحوه
ارائه و افشای عملیات متوقف شده است. به طور خـاص، ایـن اسـتاندارد مـوارد زیـر را
الزامی نموده است:

الف. دارایی هایی که معیارهای طبقه بندی به عنوان ” نگهداری شده برای فروش” را احرازمی کنند، به اقل مبلـغ دفتـری و خـالص ارزش فـروش انـدازه گیـری و احتـساب استهلاک چنین دارایی هایی متوقف میشود، و

ب . دارایی هایی که معیارهای طبقه بندی به عنوان ” نگهداری شده برای فروش” را احرازمی کنند در ترازنامه، و نتایج عملیات متوقف شده در صورت سود و زیان، به طـورجداگانه ارائه می شوند.

دامنه کاربرد

الزامات “طبقه بندی” و ” ارائه” در این استاندارد، برای تمام دارایی هـای غیرجـاری و تمـام مجموعه های واحد بکار می رود، اما الزامات ” اندازه گیری” در این اسـتاندارد بـرای تمـام دارایی های غیرجاری و مجموعه های واحد به استثنای دارایی های ذکر شـده که طبق استاندارد مربوط اندازه گیری می شود، کاربرد دارد. دارایی هایی که طبق استاندارد حسابداری با عنوان نحوه ارائـه داراییهـای جـاری و بدهی های جا ری به عنوان غیرجاری طبقه بندی می شوند، نباید مجـدداً بـه عنـوان دارایی هـای جاری طبقه بندی شوند مگر اینکه معیارهای طبقه بندی به عنوان نگهداری شده برای فروش طبق این استاندارد را احراز نمایند. دارایی هایی از یک طبقه که واحد تجاری در روال عادی به عنوان غیرجاری تلقی میکند و صرفاً به قصد فروش مجـدد تحـصیل شـده انـد نبایـد در صورتهای مالی تلفیقی ارائه شود.

سایر واحدهای تجاری، در صورت افشای سود هر سهم، باید مبلغ آن را براساس این اسـتاندارد محاسبه و افشا کنند.

به عنوان جاری طبقه بندی شوند مگر اینکه معیارهای طبقه بندی به عنـوان نگهـداری شـده برای فروش طبق این استاندارد را احراز نمایند.

در برخی موارد واحد تجاری گروهی از دارایی ها و بدهی های وابسته به آن را به عنوان یـک مجموعه واحد واگذار یا برکنار میکند. چنین مجموعه واحدی، ممکن است یک گـروه از واحدهای مولـد وجه نقد، یک واحد مولد وجه نقد، یا قسمتی از واحد مولد وجه نقد باشد. این مجموعه میتواند در برگیرنده هر گونه دارایی و بدهی واحد تجـاری باشـد. اگـر یـک دارایی غیرجاری به عنوان قسمتی از یک مجموعه واحد، در دامنه الزامات اندازه گیری ایـن استاندارد قرار گیرد، الزامات اندازه گیری این استاندارد برای کـل مجموعـه بکـار مـی رود به گونه ای که این مجموعه به اقل مبلغ دفتری وخالص ارزش فروش اندازه گیری مـیشـود.

الزامات اندازه گیری دارایی ها و بدهی های منفرد در مجموعه واحـد، بیان شده است.

الزامات اندازه گیری این استاندارد در مورد دارایی ها و بدهی های زیر کاربرد ندارد:

الف. سرمایه گذاریهای بلند مدتی که به روش تجدید ارزیابی اندازه گیری میشود.

ب . دارایی های جاری و بدهی هایی که جزئی از یک مجموعه واحد نگهداری شـده بـرای فروش است.

تعاریف

اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است:

یک بخش از واحد تجاری : جزئی از عملیات و جریانهای نقدی واحد تجاری است کـه از لحـاظ عملیاتی و اهداف گزارشگری مالی، به وضوح از سایر فعالیتهای واحد تجاری متمایز باشد.

• واحد مولد وجه نقد : کوچکترین مجموعه داراییهای قابل شناسایی ایجادکننده جریـان ورودی وجه نقدی که به میزان عمده ای مـستقل از جریانهـای ورودی وجـه نقـد سـایر داراییهـا یـا مجموعهای از دارایـیها میباشد.

• مخارج فروش : مخارج تبعی که به طور مستقیم در رابطه بـا فـروش دارایـی (یـا مجموعـه واحد)، به استثنای مخارج تأمین مالی، واقع میشود.

• دارایی جاری : یک دارایی زمانی به عنوان دارایی جاری طبقه بندی میشود که :

الف . انتظار رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یکسال از تـاریخ ترازنامـه، هر کدام طولانی تر است، مصرف یا فروخته شود، یا به وجه نقد یا دارایی دیگری کـه نقد شدن آن قریب به یقین است، تبدیل شود، یا

ب . وجه نقد یا معادل وجه نقدی باشد که استفاده از آن محدود نشده است.

• مجموعه واحد : گروهی از دارایـیها و بدهیهای وابسته به آن که به عنوان یک مجموعه واحـد واگذار یا برکنار خواهد شد.

• عملیات متوقف شده : یک بخش از واحد تجاری است که واگذار یا برکنار شده یا به عنـوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده است، و :

الف . بیانگر یک فعالیت تجاری یا حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است،

ب . قسمتی از یک برنامه هماهنگ برای واگذاری یا برکناری یک فعالیت تجاری یـا حـوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است، و یا

ج . یک واحد فرعی است که صرفاً با قصد فروش مجدد خریداری شده است.

• ارزش منصفانه : مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشنده ای مطلع و مایل میتوانند در معامله ای حقیقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکـدیگر مبادلـه کنند.

• خالص ارزش فروش : مبلغ وجه نقد یا معادل آن که از طریق فروش دارایی در شرایط عادی و پس از کسر کلیه مخارج فروش حاصل میشود.

• مبلغ بازیافتنی : خالص ارزش فروش یا ارزش اقتصادی یک دارایی، هر کدام که بیشتر است.

• ارزش اقتصادی : ارزش فعلی خالص جریانهای نقدی آتـی ناشـی از کـاربرد مـستمر دارایـی از جمله جریانهای نقدی ناشی از واگذاری نهایی آن است.

• تعهد قطعی خرید : توافقی با یک شخص غیروابسته، الزام آور بـرای هـر دو طـرف و معمـولاً دارای ضمانت اجرای قانونی، که:

الف . تمام شرایط بااهمیت، شامل قیمت و زمانبندی معامله را مشخص میکند، و

ب . شامل عامل بازدارندهای است که میتواند اجرای آن را بسیار محتمل کند.

طبقه بندی دارایی های غیرجاری (یا مجموعه های واحد) به عنوان نگهداری شده برای فروش واحد تجاری باید دارایی غیرجاری (یا مجموعه ای واحد ) را که مبلغ دفتـری آن، عمـدتاً از طریـق فروش و نه استفاده مستمر بازیافت مـی گـردد، بـه عنـوان ” نگهـداری شـده بـرای فـروش ” طبقه بندی کند.

طبقه بندی دارایی غیرجاری (یا مجموعه واحد) به عنوان نگهداری شده برای فـروش بایـد تنها پس از احراز شرایط زیر صورت گیرد:

الف. دارایی غیرجاری (یا مجموعه واحد) برای فروش فوری در وضعیت فعلی آن، فقط بر حسب شرایطی که برای فروش چنین دارایی هایی (یا مجموعههای واحد) مرسـوم و معمول است، آماده باشد، و

ب . فروش آن بسیار محتمل باشد.

برای آنکه فروش بسیار محتمل باشد، باید تمام شرایط زیر احراز شود:

الف. سطح مناسبی از مدیریت واحد تجاری متعهـد بـه اجـرای طـرح فـروش دارایـی (یا مجموعه واحد) باشد،

ب . برنامه فعالی برای یافتن خریدار و تکمیل طرح فروش، شروع شده باشد،

ج . برای فروش دارایی (یا مجموعه واحد) به قیمتی منطقی نـسبت بـه ارزش روز آن، بازاریابی مؤثری انجام شده باشد،

د . انتظار رود که شرایط تکمیل فروش طی یکسال از تاریخ طبقه بنـدی، بـه اسـتثنای آنچه مجاز شمرده شده است، احراز گردد،

اقدامات لازم برای تکمیل طرح فروش نشان دهد که انجام تغییـرات بااهمیـت یـا توقف آن بعید است شرایط و رویدادها ممکن است دوره تکمیل فروش را از یک سال طـولانی تـر کنـد. اگـر تأخیر از شرایط و رویدادهایی ناشی شود که از کنترل واحد تجاری خارج است و شواهد کافی وجود داشته باشد که واحد تجاری به تعهدات خود نسبت به طرح فـروش داراییهـا پایبند است، طولانی تر شدن دوره فروش نمیتواند از طبقه بندی یک دارایـی غیـر جـاری (یا مجموعهای واحد) به عنوان نگهداری شده برای فروش جلـوگیری نمایـد. ایـن مـورد در صورتی روی خواهد داد که شرایط احراز شود.

معاملات فروش شامل معاوضه داراییهای غیرجاری با یکدیگر نیز میشود به شـرطی کـه این معاوضه طبق اسـتاندارد بـا عنـوان داراییهـای ثابـت مـشهود ، دارای محتوای تجاری باشد.

چنانچه واحد تجاری، یک دارایی غیرجاری (یا مجموعـهای واحـد) را صـرفاً بـه قـصد واگذاری تحصیل نماید، در تاریخ تحصیل، آن دارایی غیرجاری را فقط در صـورتی بایـد به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی کنـد کـه الـزام یکـسال رعایت شود و احراز هر گونه معیـار که در تاریخ تحـصیل محقـق نـشده باشـد، در یـک دوره کوتاه مدت بعد از تحصیل (معمولاً طی مدت 3 ماه) بسیار محتمل باشد.

در صورتی که بعد از تاریخ ترازنامه احراز شـود واحـد تجـاری نباید در صورتهای مالی، داراییهای غیرجاری (یا مجموعه های واحد) را به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی کند. با این وجود، هنگامی کـه ایـن معیارهـا بعـد از تـاریخ ترازنامه، اما قبل از تأیید صورتهای مالی احراز شود واحد تجاری بایـد اطلاعـات تعیـین شده را در یادداشتهای توضیحی افشا کند.

داراییهای غیرجاری که قصد برکناری آن وجود دارد واحد تجاری نباید یک دارایی غیرجاری (یا مجموعهای واحـد) کـه قـصد برکنـاری آن وجود دارد را به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی کند، زیـرا مبلـغ دفتـری آن اساساً از طریق استفاده مستمر بازیافت خواهد شد. با این حال، چنانچه مجموعهای واحـد که قصد برکناری آن وجود دارد، شرایط عملیات متوقف شده طبق را احـراز کنـد،

واحد تجاری باید نتایج عملیات و جریان های نقدی آن مجموعه را طبق در تاریخی که استفاده از آنها متوقف میشود، به عنوان عملیات متوقف شده ارائه نمایـد.

دارایی های غیرجاری (یا مجموعه های واحدی) که قصد برکنـاری آن وجـود دارد، شـامل مواردی است که از دارایی تا پایان عمر اقتـصادی آن اسـتفاده مـیشـود و مـواردی کـه به جای فروش، استفاده از دارایی متوقف میشود.

واحد تجاری نباید دارایی غیرجاری که به طور موقـت اسـتفاده نمـی شـود را بـه عنـوان برکنار شده محسوب کند.

اندازه گیری دارایی های غیرجاری (یا مجموعه های واحد ) طبقه بندی شده بـه عنـوان نگهـداری شده برای فروش اندازه گیری دارایی غیرجاری .

واحد تجاری باید دارایی غیرجاری (یا مجموعه واحد ) طبقه بندی شده به عنوان نگهـداری شـده برای فروش را به اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش اندازه گیری نماید.

چنانچه یک دارایی غیر جاری که جدیداً تحصیل شـده، معیارهـای طبقه بندی به عنوان نگهداری شـده بـرای فـروش را احـراز نمایـد،دارایی (یا مجموعه واحد) در شناخت اولیه بـه اقـل مبلـغ دفتـری (با فرض عدم طبقه بندی به عنوان نگهداری شده برای فروش؛ برای مثال، بهای تمام شده) و خالص ارزش فروش شناسایی می شود. اگر دارایی غیـر جـاری (یـا مجموعـه واحـد) در قالب یک ترکیب تجاری تحصیل شده باشد، باید به خالص ارزش فروش اندازه گیری شود.

چنانچه انتظار رود فرایند فروش در بیش از یک سال تکمیل شـود، واحـد تجـاری بایـد مخارج فروش را به ارزش فعلی اندازه گیری نمایـد. هـر گونـه افـزایش در ارزش فعلـی مخارج فروش ناشی از گذشت زمان، در صورت سود و زیان به عنوان هزینه تأمین مـالی شناسایی می شود.

مبلغ دفتری یک دارایی غیرجاری (یا دارایی ها و بدهی های مربوط به یک مجموعـه واحـد)، بلافاصله قبل از طبقه بندی اولیه آن به عنوان نگهـداری شـده بـرای فـروش، بایـد طبـق استاندارد حسابداری مربوط اندازه گیری شود. در اندازه گیری مجدد بعدی یک مجموعه واحد، مبلغ دفتـری دارایی هـای مـستثنی شـده از الزامات اندازه گیری طبق این استاندارد که در یک مجموعه واحد به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده است، باید قبل از اندازه گیری مجدد مجموعـه واحـد بـه خالص ارزش فروش آن، طبق استانداردهای حسابداری مربوط اندازه گیری مجدد شود. شناسایی زیان های کاهش ارزش و برگشت آن واحد تجاری باید زیان کاهش ارزش برای هر گونه کاهش ارزش اولیه یا بعـدی دارایـی (یا مجموعه واحد) به خالص ارزش فروش را تا حدی که شناسـایی نـشده است، شناسایی کند.

واحد تجاری باید هر گونه افزایش بعدی در خالص ارزش فروش یک دارایی را به عنوان سود شناسایی کند، اما این سود نباید از زیان کاهش ارزش انباشته ای که قـبلاً طبـق ایـن استاندارد و یا سایر استانداردهای حسابداری شناسایی شده است، بیشتر شود.

واحد تجاری باید برای هر گونه افزایش بعدی در خالص ارزش فروش مجموعـه واحـد، به شرح زیر سود شناسایی کند:

الف. تا حدی که شناسایی نشده است، اما

ب . تا حدی که از زیان کاهش ارزش انباشته شناسایی شده، طبق این اسـتاندارد و یـا سایر استانداردهای حسابداری (برای داراییهای غیرجـاری کـه در دامنـه الزامـات اندازه گیری این استاندارد قرار میگیرند) بیشتر نباشد.

زیان کاهش ارزش (یا هر گونه سود بعدی) شناسایی شده برای مجموعـه ای واحـد بایـد مبلغ دفتری دارایی های غیرجاری آن مجموعه را که در دامنـه الزامـات انـدازه گیـری ایـن استاندارد قرار میگیرد به شرح مندرج در بندهای الف و ب زیر، کاهش (یا افزایش) دهد:

الف. زیان کاهش ارزش باید به ترتیب زیر جهت کاهش مبلغ دفتری داراییهای غیرجاری مجموعه واحد تخصیص یابد:

1 . ابتدا، صرف کاهش مبلغ دفتری سرقفلی مرتبط با مجموعه واحد شود، و

2 . باقیمانده زیان کاهش ارزش متناسب با مبلغ دفتری سایر داراییهای غیرجـاری مجموعه واحد، به آنها تخصیص یابد.

این کاهش در مبالغ دفتری باید به عنوان زیان کاهش ارزش هر یـک از داراییهـای منفرد درنظر گرفته شود و بلافاصله در صورت سود و زیان شناسایی گردد.

ب . برگشت زیان کاهش ارزش مجموعه واحد باید بـه منظـور افـزایش مبلـغ دفتـری داراییهای غیر جاری آن غیر از سرقفلی، تخصیص یابد.

این افزایش در مبالغ دفتری باید به عنوان برگشت زیان کـاهش ارزش هـر یـک از داراییهای منفرد درنظر گرفته شود و بلافاصله در صورت سـود و زیـان شناسـایی گردد.

سود یا زیانی که تا تاریخ فروش یک دارایی غیرجاری (یا مجموعـه ای واحـد) شناسـایی نشده، باید در تاریخ قطع شناخت شناسایی گردد. الزامات مربـوط بـه قطـع شـناخت در اسـتاندارد حـسابداری شـماره 11 بـا عنـوان داراییهـای ثابـت مـشهود

واحد تجاری نباید یک دارایی غیرجاری که منفرداً یا در قالـب بخـشی از یـک مجموعـه واحد به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده است را مستهلک کند. شناسایی سود تضمین شده و سایر هزینه های قابل انتساب به بدهی های مجموعه واحدی که به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده است، ادامه مییابد.

تغییرات طرح فروش

در صورتی که واحد تجاری یک دارایی غیر جاری (یا مجموعه ای واحـد) را بـه عنـوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی نموده باشد، دیگر برقرار نباشد، واحد تجاری باید طبقه بندی دارایی (یـا مجموعـه واحـد) بـه عنـوان نگهداری شده برای فروش را متوقف نماید.

واحد تجاری باید یک دارایی غیرجاری را که طبقه بنـدی آن بـه عنـوان نگهـداری شـده برای فروش متوقف شده است (یا اینکه از مجموعه واحد نگهـداری شـده بـرای فـروش خارج میشود)، به اقل مبالغ زیر اندازه گیری کند:

الف. مبلغ دفتری آن قبل از این که دارایی غیر جاری (یـا مجموعـه واحـد) بـه عنـوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شود پس از تعدیل بابت هر گونه اسـتهلاک، یا تجدید ارزیابی که در صورت عدم طبقـه بنـدی دارایـی (یـا مجموعـه واحـد) به عنوان نگهداری شده برای فروش شناسایی میشد،

ب . مبلغ بازیافتنی آن در تاریخ انصراف از فروش.

واحد تجاری باید هر گونه تعدیل لازم در مبلغ دفتری یک دارایی غیرجاری که طبقه بندی آن به عنوان نگهداری شده برای فروش متوقف شده اسـت را در دورهای کـه معیارهـای دیگر برقرار نباشد، در سود و زیـان عملیـات در حـال تـداوم منظور نماید. واحد تجاری بایـد هـر گونـه تعـدیل از ایـن بابـت را در همـان سرفـصل مورد استفاده برای ارائه سود و زیان شناسایی شده، منظور کند.

اگر واحد تجاری از مجموعه واحدی که به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقـه بنـدی شده است، دارایی یا بدهی منفردی را خارج کند، اندازه گیری باقیمانده داراییها و بـدهیها در صورتی به عنوان مجموعه واحد ادامه می یابد در غیر این صورت، باقیمانده داراییهای غیرجاری گروه که به طورمنفرد شرایط طبقه بندی به عنوان نگهداری شده برای فروش را دارند باید به طور جداگانـه به اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش در آن تاریخ انـدازه گیـری شـوند. هـر دارایـی غیرجاری که معیارهای ذکر شده را احراز نکند، طبقـه بنـدی آن بـه عنـوان نگهداری شده برای فروش متوقف میشود.

ارائه و افشا

واحد تجاری باید اطلاعاتی را ارائه و افشا کند که استفاده کنندگان صورتهای مـالی را در ارزیـابی آثار مالی عملیات متوقف شده و واگذاری داراییهای غیرجاری (یـا مجموعـه هـای واحـد ) کمـک نماید.

ارائه عملیات متوقف شده واحد تجاری باید موارد زیر را افشا کند:

الف. یک مبلغ واحد در متن صورت سود و زیان که شامل مجموع ارقام زیر است:

1. سود (بعد از مالیات) یا زیان عملیات متوقف شده، و

2. سود (بعد از مالیات) یا زیان ناشی از اندازه گیری داراییهایی (یا مجموعه هـای واحدی) که عملیات متوقف شده را تشکیل می دهند به خالص ارزش فـروش یا سود (بعد از مالیات) یا زیان ناشی از واگذاری آنها.

ب . اجزای مبلغ ذکر شده در بند الف به تفکیک:

1. درآمدها، هزینه ها و سود (قبل از مالیات) یا زیان عملیات متوقف شده،

2. مالیات بر درآمد عملیات متوقف شده،

3. سود یا زیان شناسایی شده ناشی از اندازه گیری دارایی هایی (یا مجموعـه هـای واحدی) که عملیات متوقف شده را تشکیل می دهند به خالص ارزش فـروش یا سود (بعد از مالیات) یا زیان ناشی از مالیات بر درآمد اجزای مذکور را می توان در یادداشت های توضیحی یا در متن صورت سود و زیـان ارائه کرد. در صورتی که این اجزا در متن صورت سود و زیان ارائه شود، باید دربخش عملیات متوقف شده، یعنی جدا از عملیـات در حـال تـداوم ارائـه گـردد.

درخصوص واحدهای فرعی اخیراً تحصیل شده که شرایط طبقـه بنـدی بـه عنـوان نگهداری شده برای فروش را در زمان تحصیل احراز میکنند این افشا ضرورت ندارد.

ج . خالص جریانهای نقدی عملیات متوقف شده به تفکیک فعالیتهای عملیـاتی، بـازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مـالی، مالیـات بـر درآمـد، فعالیت هـای سرمایه گذاری و فعالیتهای تأمین مالی. این افشا را می توان در یادداشتهای توضیحی

یا در متن صورت جریان وجوه نقد ارائه کرد. در خصوص واحدهای فرعی اخیـراً تحصیل شده که شرایط طبقه بندی به عنوان نگهداری شده برای فروش را در زمـان تحصیل احراز میکنند این افشا ضرورت ندارد.

واحد تجاری باید موارد افشای را برای دوره های قبلی ارائـه شـده در صـورتهای مالی، ارائه مجدد کند به گونه ای که موارد افشا، همـه عملیـات متوقـف شـده تـا تـاریخ ترازنامه آخرین دوره را دربرگیرد.

تعدیلات در دوره جاری نسبت به مبالغی که قبلاً در عملیات متوقف شـده ارائـه گردیـده است و به طور مستقیم مربوط به واگذاری یا برکناری عملیات متوقف شده در دوره های قبل میباشد باید به طور جداگانه در عملیات متوقف شده طبقه بندی شود. ماهیت و مبلـغ چنین تعدیلاتی باید افشا گردد. نمونه وضعیت هایی که ممکن است به این تعـدیلات منجـر شود به شرح زیر است:

الف. رفع ابهامات مربوط به شرایط واگذاری، مانند قطعی شدن بهـای معاملـه و جبـران خسارت وارده.

ب . رفع ابهاماتی که به طور مستقیم به عملیات یک بخش، قبل از واگذاری آن مربـوط میشود، مانند تعهدات زیست محیطی و تضمین محصولات توسط فروشنده.

ج . تسویه تعهدات مرتبط با مزایای پایان خدمت و بازنشستگی کارکنـان، مـشروط بـر اینکه تسویه به طور مستقیم مربوط به واگذاری باشد.

چنانچه واحد تجاری طبقه بندی یک بخش از واحد تجاری به عنوان نگهداری شـده بـرای فروش را متوقف نماید، نتایج عملیات و جریان وجوه نقد آن بخش که قبلاً تحـت عنـوان عملیات متوقف شده بایـد تجدیـد طبقـه بنـدی شـود. این تجدید ارائه باید تشریح شود. سود یا زیان مربوط به عملیات در حال تداوم هر گونه سود یا زیان اندازه گیری مجدد یک دارایی غیرجاری (یا مجموعهای واحـد) کـه به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شـده اسـت و مـشمول تعریـف عملیـات متوقف شده نگردد باید در سود یا زیان عملیات در حال تداوم منظور شود.

ارائه دارایی غیرجاری (یا مجموعه واحد) طبقهبندی شده به عنوان نگهداری شده برای فروش واحد تجاری باید دارایی غیرجاری طبقه بندی شده به عنوان نگهداری شده برای فـروش داراییهای یک مجموعه واحد طبقه بندی شده به عنوان نگهداری شده برای فروش را جـدا از سایر داراییها در ترازنامه ارائه کند. بدهی های مجموعه واحد طبقه بندی شـده بـه عنـوان نگهداری شده برای فروش نیز باید جدا از سایر بدهیها در ترازنامه ارائه گردد. این داراییها و بدهیها نباید با یکدیگر تهاتر شوند و مبلغ آنها به طور جداگانه ارائه میگردد. طبقات عمـده داراییهـا و بـدهیهای طبقـه بنـدی شـده به عنوان نگهداری شده برای فروش باید به طور جداگانه در یادداشتهای توضـیحی افـشا گردد. واحد تجاری باید هر گونـه سـود تحقـق نیافتـه مربـوط بـه داراییهـای غیرجـاری مجموعه های واحدطبقه بندی شده به عنوان نگهداری شده برای فروش را که به طـور مستقیم در حقوق صاحبان سهام شناسایی شده است، به طور جداگانه ارائه کند.

چنانچه مجموعه واحد، یک واحد فرعی باشد که اخیـراً تحـصیل شـده اسـت و شـرایط طبقه بندی به عنوان نگهداری شده برای فروش را در زمان تحصیل احراز میکند . افشای طبقات عمده داراییها و بدهیها ضرورت ندارد.

در مواردی که واحد تجاری در دوره جاری، به دلیـل ایجـاد شـرایط جدیـد، داراییهـای غیرجاری یا داراییها و بدهی های مجموعه واحدی را که در ترازنامه دوره های قبل به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده است، تغییر طبقه بندی دهد، تجدید ارائه اقـلام مقایسه ای از این بابت ضرورت ندارد.

سایر موارد افشا

واحد تجاری باید در دورهای که دارایی غیرجاری (یا مجموعه واحد) به عنوان نگهـداری شده برای فروش، طبقه بندی یا واگذار میشود، اطلاعات زیر را در یادداشتهای توضـیحی افشا کند:

الف. شرحی از دارایی غیرجاری (یا مجموعه واحد)،

ب . تشریح واقعیتها و شرایطی که به واگذاری مورد انتظار منجـر مـیشـود و روش و زمان مورد انتظار واگذاری،

ج . سود یا زیان شناسایی شده در صـورت عـدم ارائـه جداگانه در متن صورت سود و زیان، سرفصلی از صورت سود و زیان کـه شـامل آن سود و زیان میباشد.

د . در موارد لازم، قسمتی که در آن، دارایـی غیرجـاری با عنوان گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف ارائه میشود.

واحــد تجــاری در دورهای کـه تـصمیم می گیرد طرح فروش دارایی غیرجاری (یا مجموعه واحد) را تغییر دهـد، بایـد شـرحی از واقعیتها و شرایطی که منجر به این تصمیم شده است و اثرات این تصمیم بر نتایج عملیات و جریان وجوه نقد آن دوره و دورههای قبلی که ارائه میشود را افشا کند.

تاریخ اجرا

الزامات این استاندارد برای کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آن از تاریخ 1/1/1389 و بعد از آن شروع میشود، لازم الاجراست.

مطابقت با استانداردهای بین المللی حسابداری

با اجرای الزامات این استاندارد، مفاد استاندارد بـین المللـی گزارشـگری مـالی با عنوان داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شـده نیـز رعایـت میشود.