شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640

این استاندارد باید با توجه به ” مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری”مطالعه و بکار گرفته شود.

مقدمـه

موجودی مواد و کالا، بخش عمدهای از دارایی های بسیاری از واحدهای تجاری را تـشکیل می دهد. بنابراین، ارزشیابی و انعکاس موجودی مواد و کالا اثر با اهمیتی در تعیین و ارائـه وضعیت مالی و عملکرد مالی واحدهای تجاری دارد.

دامنه کاربرد

این استاندارد، نحوه ارزشیابی و انعکاس موجودی مواد و کالا در صورتهای مالی را تشریح می کند و موارد زیر را دربر نمیگیرد:

الف . کار در جریان پیشرفت پیمانهای بلندمدت (رجوع شود به استاندارد حسابداری شماره 9 با عنوان ” حسابداری پیمانهای بلندمدت” ).

ب . ابزارهای مالی پیچیده.

ج . موجودی محصولات جنگلی و معدنی در مواردی که این اقلام در صنا یع مربوط به خـالص ارزش فروش اندازه گیری میشود، و

د . تولیدات کشاورزی در زمان برداشت و داراییهای زیستی غیرمولـد مربـوط بـه فعالیـت کشاوزی (رجوع شود به استاندارد حسابداری شماره 26 با عنوان “فعالیتهای کشاورزی”).

تعاریف

اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است:

• موجودی مواد و کالا: به داراییهایی اطلاق می شود که:

الف . برای فروش در روال عادی عملیات واحد تجاری نگهداری میشود،

ب . به منظور ساخت محصول یا ارائـه خدمات در فرایند تولید قرار دارد،

ج . به منظور ساخت محصول یا ارائـه خدمات، خریداری شده و نگهداری میشود، و

د . ماهیت مصرفی دارد و به طور غیرمستقیم در جهت فعالیت واحد تجـاری مـصرف می شود.

خالص ارزش فروش : عبارت است از بهای فروش (بعد از کسر تخفیفات تجاری ولـی قبـل از تخفیفات مربوط به تسویه حساب) پس از کسر:

الف. مخارج براوردی تکمیل، و

ب . مخارج براوردی بازاریابی، فروش و توزیع.

• بهای جایگزینی : عبارت است از مخارجی که باید برای خرید یا ساخت یک قلم موجودی کاملاً مشابه تحمل شود.

اندازه گیری موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا باید برمبنای ” اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ” تک تک اقلام یـا گروه های اقلام مشابه، اندازه گیری شود.

موجودی مواد و کالا، به بهای تمام شده اندازه گیری میشود. چنانچه نتوان به طور معقـول انتظار داشت که برای بازیافت این دارایی، درآمدهای آتی کافی وجود داشته باشد (مثلاً درنتیجه خراب شدن، نابابی یا کاهش در میزان تقاضا)، مبالغ غیر قابل بازیافت بـه عنـوان هزینه کاهش ارزش موجودی مواد و کالا به سود و زیان منظور می شود. از این رو، موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش انعکاس می یابد.

بهای تمام شده موجودی مواد و کالا

بهای تمام شده موجودی مواد و کالا باید دربرگیرنده مخارج خرید، مخارج تبدیل و سایر مخارجی باشد که واحد تجاری در جریان فعالیت معمول خود، بـرای رسـاندن کـالا یـا خدمات به مکان و شرایط فعلی آن متحمل شده است.

مخارج خرید

مخـارج خریـد شامل بهـای خریـد و هر گونه مخارج دیگری از قبیل حقوق و عـوارض گمرکی و حمل است که مستقیماً به خرید مربوط میگردد. تخفیفـات تجــاری از بهـای خریـد کسـر میشود.

برخی مخارج به شرح زیر در صورت احراز شرایط مربـوط، قابـل احتـساب در مخـارج خرید است:

الف. مخارج تأمین مالی واردات مواد و کالا به صورت اعتباری از نوع یوزانس به شـرط آنکه به موجب مقررات موضوعه، واردات مزبور به صورت نقدی مجاز نباشد.

ب . در شرایط استثنایی طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره 16 بـاعنوان تـسعیر ارز، مابه التفاوت های ریالی مورد مطالبه ناشی از افزایش قابل ملاحظه نرخ رسمی ارز (مـثلاً از شناور به صادراتی)، به شرط اینکه تخصیص آن به آحاد بهای خرید مواد و کالای مربوط امکانپذیر باشد.

مخارج تبدیل

مخارج تبدیل شامل مخارجی است که مستقیماً به اقلام تولیدشده مربوط میگـردد (ماننـد کار مستقیم). مخارج تبدیل همچنین شامل سربار تولید (اعم از ثابت و متغیر) اسـت کـه برای تبدیل مواد اولیه به محصول یا ارائه خدمات واقع میشود.

سربار تولید اعم از ثابت و متغیر با روشی سیستماتیک به محصولات تخـصیص مـییابـد. سربار ثابت تولید، آن بخش از مخارج غیرمستقیم تولید است که علیرغم تغییـر در حجـم تولید